1879

ГИМНАЗИЈА ПИРОТ

1879


Настава

РЕДОВНА,  ДОПУНСКА И ДОДАТНА НАСТАВА

Циљеви васпитања и образовања усмерени су ка томе да припреме младе за живот и рад у савременом друштву. Управо због тога, најодговорнији посао школе је реализација како редовне, допунске и додатне наставе, тако и припремне наставе и ваннаставних активности.

Са реализацијом наставе школске 2020/2021. године почело се 1. септембра. Наставне и ваннаставне активности одвијају се, због вируса COVID 19, по моделу комбиноване наставе. Професори су са ученицима комуницирали путем наставе на даљину и наставне платформе Тимс, где су се трудили да и у овој ситуацији ученици не буду ускраћени за нова знања. Радећи свој посао одговорно и савесно, сажимањем градива и користећи различите интернет платформе, професори су успели да реализују планове и програме. И у оваквим условима, наставе је успешно остварила постављене циљеве и у потпуности реализована.

 Остваривање наставног плана и програма праћено је континуирано увидом у глобалне и оперативне планове рада наставника и контролом педагошке документације. Реализацију наставе пратила је стручна служба заједно са директором школе, кроз посете часова редовне наставе. Закључци који су се наметнули после анализе посећених часова јесу да се наставници труде да избором адекватних метода, облика рада и наставних средстава учине час занимљивијим. Ученици су активни актери у настави, активно усвајају знања, што води квалитетном и трајном знању.

Реализација додатне, допунске и припремне наставе вршила се и током наставе на даљину за све ученике којима је то било потребно. Часови додатне наставе организовани су за ученике који су показали склоности ка одређеним предметима, који су даровити, за ученике са посебним способностима. Овај тип наставе углавном се реализује кроз индивидуални рад, консултације, рад у паровима или у групи, и садржај се базира на садржајима редовне наставе, али тако да ученици путем њих могу да проширују своја знања.

Допунска настава организована је за ученике који имају тешкоће у праћењу и савладавању наставног програма. Тим ученицима, се путем часова допунске наставе, пружала помоћ у усвајању и знања и развијању способности. Као садржаји допунске наставе, бирани су сегменти наставног програма које ученици нису усвојили на редовној настави.

Иако смо се ове школске године сусрели са изазовом као што је организација наставе на даљину, може се рећи да се квалитет наставе у школској 2020/2021. задржао на досадашњем високом нивоу, а са тенденцијом да се увек усавршава, мења и унапређује. Део наставе ове школске године реализован је путем интернета, али можемо закључити да су планирани задаци реализовани, а циљеви који су постављени- остварени.

Упис 2020/2021


Школски календар

Ритам радног дана

Распоред часова

Распоред писаних вежби и провера

Удџбеници

Смерови

SRFR
Друштвено-језички
смер

Природно-математички
смер

Природно-матенатички смер, билингвална настава

Информатички смер, специјализовано одељење

Сценска и аудио-визуелна уметност